Vedtægter for Københavns Indre Mission

§1 Navn

Foreningens navn er Københavns Indre Mission (herefter benævnt som KIM).

§2 Hjemsted

KIM’s hjemsted er Københavns Kommune.

§3 Formål

KIM har til formål at udbrede det kristne budskab i Storkøbenhavn primært gennem forkyndelse og diakoni. KIM er en del af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. Grundlaget for KIM’s arbejde er Bibelen og den evangelisk lutherske lære. KIM ønsker at kalde til vækkelse og være kristent fællesskab, gennem arbejdet i Bethesda og øvrige IM-mødefællesskaber i Storkøbenhavn.
KIM’s formål er overordnet at: Lede til Jesus – leve i Ham

§4 Virksomhedsområde

KIM’s aktiviteter omfatter Storkøbenhavn, efter de kommunale grænser:
Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Egedal, Frederiksberg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje Taastrup, Ishøj, København, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk.

§5 Økonomi

Foreningens aktiviteter finansieres gennem frivillige bidrag, herunder gaver fra enkeltpersoner, arv, samt bidrag fra IM-mødefællesskaber, der hører under foreningens område. Endvidere finansieres arbejdet gennem udlejning af Bethesda.

§6 Foreningens ledelse

Foreningen ledes af en bestyrelse på op til 10 personer. Bestyrelsen sammensættes og vælges efter følgende regler:

Storbysekretæren, Bethesdamissionæren og KIM’s administrator er fødte medlemmer af bestyrelsen.
IM-mødefællesskaberne i Storkøbenhavn kan vælge i alt to medlemmer til bestyrelsen. DFS Hovedstaden og IMU i Storkøbenhavn har mulighed for at vælge hvert et medlem til bestyrelsen.

Bestyrelsen kan supplere sig op til 10 medlemmer; således at medlemmerne i videst muligt omfang repræsenterer det nordvestlige forstadsområde, det sydvestlige forstadsområde og det centrale område af Storkøbenhavn. Det tilstræbes, at der udpeges en præst til bestyrelsen.

For valgte medlemmer fra DFS Hovedstaden, IMU og IM-mødefællesskaber er valgperioden to år. Valgperioden for udpegede medlemmer er ligeledes to år.

Valgperioden for udpegede medlemmer, som indtræder mellem to årsmøder, gælder valgperioden fra næstfølgende årsmøde. For alle er der mulighed for genvalg.

Valg af bestyrelsesmedlemmer fra IM-mødefællesskaber foregår i lige år.
Valg af bestyrelsesmedlemmer fra DFS Hovedstaden og IMU foregår i ulige år.

§6.1

Senest en måned forud for KIM’s årsmøde modtager DFS Hovedstaden, IMU og IM-mødefællesskaber et brev fra KIM’s bestyrelse med opfordring til opstilling af kandidater. Ved opstilling af kandidater fremsendes en præsentation af den enkelte kandidat.

Valgbar er enhver der er valgbar i det lokale arbejde under DFS Hovedstaden, IMU og IM.
Ved flere opstillede kandidater end der er brug for i KIM’s bestyrelse foretages valg ved skriftlig afstemning på KIM’s årsmøde i marts.
Opstillede kandidater der ikke vælges til bestyrelsen, bliver suppleanter.

§6.2

Ved bestyrelsens første møde efter årsmødet foretages konstituering af bestyrelsen med formand, næstformand og kasserer.

§6.3

Bestyrelsen holder møde mindst fire gange om året. Bestyrelsen kan derudover indkaldes, når formanden eller mindst tre af bestyrelsens medlemmer begærer det.

§6.4

Til vedtagelse af beslutninger i bestyrelsen kræves, at mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Under forudsætning af denne bestemmelse træffer bestyrelsen afgørelse ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§6.5

Ved hvert af foreningens bestyrelsesmøder føres referat, der underskrives på det efterfølgende bestyrelsesmøde af samtlige de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.

§7 Foreningens årsmøde

Hvert år i marts afholder foreningen et årsmøde.
Der indkaldes til årsmødet, senest en måned før afholdelse.

§8 Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsens opgave er at koordinere aktiviteter i IM Storkøbenhavn, der ikke varetages af de lokale mødefællesskaber. Endvidere er bestyrelsen med til at inspirere og arbejde for mission sammen med ansatte og frivillige medarbejdere.

Bestyrelsen kan støtte op om projekter og indsatser der falder inden for KIM’s formål og virkeområde.

§8.1

Bestyrelsen har endvidere ansvaret for Bethesda, Rømersgade 17, 1362 København K. Ansvaret vedrører driften af Bethesda, herunder udlejning, for at der kan være gode rammer for mission i og ud fra Bethesda.

§8.2

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til særlige opgaver inden for KIM’s formål. Udvalg arbejder inden for et af bestyrelsen godkendt budget.

§8.3

Når selvstændige kristelige foreninger og institutioner ønsker en repræsentant fra KIM i deres bestyrelse, kan bestyrelsen efterkomme en sådan anmodning.

§9 Tegning

Til at forpligte KIM ved retshandler kræves underskrift af tre bestyrelsesmedlemmer, hvoraf mindst den ene skal være formanden eller næstformanden.

§10 Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Foreningens regnskab revideres af en af bestyrelsen udpeget revisor. Bestyrelsen vælger revisor for et år ad gangen.

§11 Vedtægtsændringer

Ændringer af foreningens vedtægter kan alene foretages ved 2/3 flertal i bestyrelsen, på to på hinanden følgende bestyrelsesmøder med minimum 14 dages mellemrum.
Det er en betingelse for vedtægtsændringernes gyldighed, at disse godkendes af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark

§12 Opløsning af foreningen

Ved opløsning af KIM, kræves mindst 2/3 flertal i bestyrelsen, på to på hinanden følgende bestyrelsesmøder med minimum 14 dages mellemrum.

Opløsning af KIM kræver godkendelse af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark.

Eventuelle midler tilfalder Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark.


§10 er ændret ved seneste vedtægtsændring, i vedtægter godkendt den 7. marts 2015

Ovennævnte vedtægter er vedtaget af bestyrelsen for Københavns Indre Mission den 22. februar 2017

Godkendt af Kirkelig Forening for den Indre Mission, 28. februar 2017 ved Jens Medom Madsen, generalsekretær.