Vedtægter for Københavns Indre Mission

§ 1 Navn
1.1 Foreningens navn er Københavns Indre Mission.

§ 2

Hjemsted
2.1 Københavns Indre Missions hjemsted er Københavns Kommune.

§ 3

Formål
3.1
Københavns Indre Mission har til formål ved evangeliets forkyndelse, at udbrede Guds Rige i
Storkøbenhavn. Københavns Indre Mission står på folkekirkens grund. Københavns Indre
Mission er tilsluttet Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark (Indre Mission) og vil
som denne, tjene Kirken gennem et samarbejde mellem troende præster og lægfolk.

§ 4

Virksomhedsområde
4.1  Københavns Indre Missions aktiviteter omfatter Storkøbenhavn, afgrænset ved og medregnet kommunerne, Greve (dog kun følgende sogne: Kildebrønde, Greve og Mosede), Høje-Tåstrup, Ledøje-Smørum, Ballerup, Værløse og Søllerød.

§ 5

Økonomi.
5.1 Foreningens aktiviteter finansieres gennem frivillige bidrag, herunder arv og gave fra enkeltpersoner samt bidrag fra de samfund, der hører under foreningens område. Endvidere finansieres arbejdet gennem udlejning af Bethesda.

§ 6

Foreningens ledelse.
6.1 Foreningen ledes af en bestyrelse på op til seksten personer. Bestyrelsen sammensættes og vælges efter følgende regler:
6.1.1
Bestyrelsen vælger/udpeger selv sin formand og ikke nødvendigvis af egen midte.
6.1.2
Indre Missions ansatte Storbysekretær og Bethesdamissionær er fødte medlemmer af bestyrelsen. Bethesdamissionæren er desuden bestyrelsens referent.

 

6.1.3  Bestyrelsen udpeger 3 medlemmer til bestyrelsen én fra det nordvestlige forstadsområde, én fra det sydvestlige forstadsområde og én fra det centrale område af Storkøbenhavn.
6.1.4
DFS’ Kredsforbund og IMU i Storkøbenhavn vælger hvert ét medlem til bestyrelsen. De
kan dog vælge at lade sig repræsentere ved et af de allerede valgte bestyrelsesmedlem-
mer. DFS og IMU vælger deres bestyrelsesrepræsentanter i KIM’s virksomhedsområde i
henhold til § 4. 4
 6.1.5 Et medlem al foreningens bestyrelse udpeges al hovedbestyrelsen for Indre Mission. Indre Missions Hovedbestyrelse kan udpege et HB-medlem til bestyrelsen.
 6.1.6 Blandt medlemmerne af foreningens bestyrelse skal der altid være mindst to præster fra Storkøbenhavn. Såfremt den efter foranstående regler valgte bestyrelse ikke opfylder dette krav, supplerer foreningens bestyrelse sig med et eller to yderligere medlemmer, udpeget blandt præsteme i Storkøbenhavn, således at kravet herigennem opfyldes.
 6.1.7
Bestyrelsen kan i særlige tilfælde, hvor bestyrelsen finder det nødvendigt, supplere sig
med yderligere en til to bestyrelsesmedlemmer uden hensyn til andre
valgbarhedsprincipper.
 6.1.8 Formændenes møde vælger to medlemmer til bestyrelsen, hver for en toårig periode. Valgbar er enhver der er bestyrelsesmedlem i en lokal IM-samfundsbestyrelse i KIM’s virkeområde. Ved de formandsmøder, hvor der al forskellige grunde skal vælges to til be-styrelsen, afgøres det ved lodtrækning hvilket medlem, der kun sidder i en periode af ét år.
6.1.9 Medarbejderteamet vælger al egen midte ét medlem til bestyrelsen.
6.1.10 Alle som ikke er fødte medlemmer sidder for en fire årig vaigperiode, på nær de al formandsmødet valgte medlemmer, som kun sidder for en to årig vaigperiode. KIM’s forretningsorden angiver, hvornår de forskellige medlemmer er på valg.
6.2 Når et medlem fylder 70 år udtræder den pågældende af bestyrelsen. Alle valg skal, for at være gyldige, godkendes af Hovedbestyrelsen for Indre Mission i Danmark.
6.3 Ved bestyrelsens forårsmøde konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand og kasserer. Findes kassereren ikke i bestyrelsens personkreds, er denne ikke medlem al bestyrelsen.
6.4 Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, dog mindst fire møder om året og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes.
6.5 Til vedtagelse af beslutninger i bestyrelsen kræves, at mindst halvdelen al bestyrelsens medlemmer er tilstede. Under forudsætning al denne bestemmelse træffer bestyrelsen afgørelse ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
6.6 Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser for udøvelse af sit hverv.
6.7 Ved hvert al foreningens bestyrelsesmøder føres en protokol, der underskrives al samtlige de tilstedeværende medlemmer al bestyrelsen.

§ 7

Foreningens årsfest
7.1 Hvert år afholder foreningen en årsfest.

§ 8

Formændenes møde
8.1 Formændenes møde består af: Samfundsformænd, IMU-formænd. Kredsformænd i DFS, lønnede fastansatte medarbejdere samt KIM’s bestyrelse. På formandsmødet aflægger KIM’s formand og kasserer en årsberetning, som efterfølges af en arbejdsdrøftelse. Formandsmødet kan bede om at behandlede emner fremsendes til KIM’s bestyrelse.

§ 9

Bestyrelsens opgave
9.1 Bestyrelsens hovedopgave er at koordinere, inspirere og samarbejde missionsindsatsen i Storkøbenhavn. Desuden er det bestyrelsens opgave at være igangsættende på områder, som naturligt kræver en overordnet indsats og som kræver en samlet indsats i Storkøbenhavn. Det er foreningens bestyrelse, der udvælger de overordnede opgaver.
9.2 Bestyrelsen har ansvaret for huset Bethesda samt ansvaret for ledelsen af de fællesaktiviteter for hele Storkøbenhavn, der drives i og ud fra Bethesda.
9.3 Bestyrelsen kan efter behov nedsætte forskellige udvalg til varetagelse af særlige opgaver under dens virksomhedsområde. Udvalg arbejder indenfor et af bestyrelsen godkendt budget.
 9.4 Specialmissioner med tilknytning til Københavns Indre Mission er åndeligt og økonomisk ansvarlig overfor bestyrelsen. Formænd for sådanne specialmissioner skal godkendes af bestyrelsen for Københavns Indre Mission. Godkendelsen gælder for ét år ad gangen.
9.5 Når selvstændige kristelige foreninger og institutioner ønsker en repræsentant for Københavns Indre Mission i deres bestyrelse, kan bestyrelsen efterkomme en sådan anmodning.

§ 10

Tegning
10.1 Til at forpligte Københavns Indre Mission ved retshandler kræves underskrift af tre bestyrelsesmedlemmer, hvoraf mindst den ene skal være formanden, næstformanden eller kassereren. Kassererens underskrift er kun gyldig, hvis denne er medlem af bestyrelsen.

§ 11

Regnskab
11.1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
11.2
Foreningens regnskab revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor.
Bestyrelsen vælger revisor for et år ad gangen.

§ 12

Vedtægtsændringer
12.1 Foreningens formål kan ikke ændres.
12.2  Ændringer af foreningens vedtægter, hewnder forandring af foreningens område eller opdeling i kredse, kan i øvrigt vedtages af bestyrelsen med simpel stenimefilerhed. Det er en betingelse for vedtægtsændringemes gyldighed, at disse godkendes af hovedbestyrelsen for Indre Mission.

§ 13

Ikrafttræden
13.1       Nærværende vedtægter erstatter vedtægterne i grundbestemmelser for Københavns Indre Mission samt vedtægter godkendt af hovedbestyrelsen.
Ovennævnte vedtægter ophæves ved godkendelse af nærværende vedtægter.

§ 14

Opløsning af foreningen
14.1  Hvis Københavns Indre Mission opløses, skal eventuelle midler tilfalde Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark.        
Således vedtaget af bestyrelse for Københavns Indre Mission den 4. december 2008
                
 Bjarne Kjær Andersen
 Formand
  
Godkendt af hovedbestyrelsen for Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark den 21. januar 2009